“Хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих” жилийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

“ДБЭХС” ТӨХК-Д ажилд ороход тавигдах шаардлага

/Компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5 дугаар заалт/

5. Иргэнийг ажилд авах

5.1. Сул байгаа орон тоонд ажилд орохыг хүссэн иргэний хүсэлтийг Захиргаа удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн хүлээн авч судалсны үндсэн дээр холбогдох нэгжийн саналын хамт Гүйцэтгэх захиралд танилцуулна.

5.2. Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанийн Гүйцэтгэх захирал ажилд орохыг хүссэн иргэнтэй тохиролцсоны үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулан Гүйцэтгэх захирлын ажилд авсан тухай тушаал гаргана.

5.3. Компанийн захиргаа иргэдийг ажилд авахдаа дор дурьдсан бичиг баримтыг үндэс болгоно. Үүнд

  • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
  • Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр
  • Иргэний үнэмлэх
  • Тусгай мэдлэг мэргэжил шаардах ажилд мэргэжлийн үнэмлэх, диплом
  • Боловсролын гэрчилгээ
  • Эрүүл мэндийн магадлал
  • Анкет

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн ажилтны анкет

татаж авах 

"ДБЭХС" ТӨХК-ийн ажилтны анкет Татаж авах
615
Нийт үндсэн ажилтан, ажиллагсдын тоо
121
Инженер техникийн ажилтан
481
Ажилчид
159
Эмэгтэй ажиллагчид
35
Ажиллагчдын дундаж нас

Компанийн нийт ажиллагсдын боловсрол /%-иар/
[visualizer id="6808"]

Компанийн ажиллагсдын ажилласан жил /%-иар/

[visualizer id="6810"]

Компанийн ажиллагсдын насны ангилал /%-иар/

[visualizer id="6811"]