“Хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих” жилийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

“ДБЭХС” ТӨХК-Д ажилд ороход тавигдах шаардлага

/Компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5 дугаар заалт/

5. Иргэнийг ажилд авах

5.1. Сул байгаа орон тоонд ажилд орохыг хүссэн иргэний хүсэлтийг Захиргаа удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн хүлээн авч судалсны үндсэн дээр холбогдох нэгжийн саналын хамт Гүйцэтгэх захиралд танилцуулна.

5.2. Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанийн Гүйцэтгэх захирал ажилд орохыг хүссэн иргэнтэй тохиролцсоны үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулан Гүйцэтгэх захирлын ажилд авсан тухай тушаал гаргана.

5.3. Компанийн захиргаа иргэдийг ажилд авахдаа дор дурьдсан бичиг баримтыг үндэс болгоно. Үүнд

  • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
  • Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр
  • Иргэний үнэмлэх
  • Тусгай мэдлэг мэргэжил шаардах ажилд мэргэжлийн үнэмлэх, диплом
  • Боловсролын гэрчилгээ
  • Эрүүл мэндийн магадлал
  • Анкет

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн ажилтны анкет

татаж авах 

"ДБЭХС" ТӨХК-ийн ажилтны анкет Татаж авах
630
Нийт ажилтнуудын тоо
123
Инженер техникийн ажилтан
489
Ажилтан
35
Ажилтнуудын дундаж нас

Компанийн нийт ажилтнуудын боловсрол /%-иар/

Компанийн ажиллагсдын ажилласан жил /%-иар/

Компанийн ажиллагсдын насны ангилал /%-иар/